Glava
Predstavitev

Storitev Obrazložitev
UREDITEV MEJE V soglasju z lastniki se meja parcele v naravi uredi in zamejniči, kot jo izkazujejo podatki zemljiškega katastra.
OBNOVA MEJE V primeru, da meja postane v naravi neprepoznavna ali ob uničenju mejnega znamenja se dokončno urejena meja v naravi obnovi in ponovno zamejniči s trajnim znamenji.
IZRAVNAVA MEJE Dokončno urejeno mejo je možno tudi izravnati, pri čemer površina izravnanega dela ne presega 5 % manjše parcele.
POGODBENA KOMASACIJA Zanjo se odločijo lastniki, ko želijo v naravi spremeniti meje svojih parcel in doseči večjo funkcionalnost prostora in kasnejših parcel.
PARCELACIJA Delitev parcele katere meje so dokončne, za potrebe odtujitve, razdružitve solastnine,...
EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO Po dokončni gradnji je potrebno nepremičnino evidentirati v evidenco zemljiškega katastra.
VPIS STAVBE V KATASTER STAVB Po dokončni gradnji je potrebno nepremičnino evidentirati v evidenco katastra stavb.
ETAŽNI NAČRT V stavbah z večimi enotami predvidenimi za znane ali neznane lastnike izdelamo načrt delitve stavbe.
GEODETSKI NAČRT ZA POTREBE PROJEKTIRANJA Pred pričetkom gradnje potrebujete za projektno dokumentacijo geodetski načrt, ki je nazoren prikaz obstoječega stanja terena, objektov in infrastrukture.
GEODETSKI NAČRT NOVO ZGRAJENEGA OBJEKTA Po dokončni gradnji in ureditvi okolice izdelamo geodetski načrt za potrebe tehničnega pregleda.
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA Geodetski posnetek komunalnega voda za izdelavo katastra gospodarske javne infrastrukture.
IDENTIFIKACIJSKA POTRDILA Se zahtevajo pri postopkih denacionalizacije ali v drugih postopkih kjer je potreben historičen prerez posamezne parcele
   Naročilo geodetske storitve lahko opravite z obrazcem ali preko spletnega obrazca.


Kje_smo
Storitve
Narocilnica
ReferencePovezave
Kontakt
Pod_sp

©Samobor & Ilec d.o.o. - Vse pravice pridržane